English Български
   
family: size: style:

Fraud Attempts Investigator
Категория
Финанси, Разследвания, Информационн технологии, Образование, Езиково обучение
Цели
Да извърши задълбочено изследване, на най-често прилаганите методи за измами, разпращани по електонната поща и да ги обедини под една форма. Да публикува резултатите на едно място в интернет, както и в печатен формат, ако има съответния интерес от страна на потребителите.
Подроности в „Отвореното писмо“ на
http://fai.biz.nf/letters/OpenLetter.html
Обект на изследване, разследване и описване
„419 Advanced Fee Fraud“
Език/езици на оповестяване, разработване, публикуване
Основни: Английски (оповестяване и разработване); Испански, Португалски, Френски (разработване и публикуване)
Други: решението предстои
Местоположение/Седалище на проекта
Предпочитано: неопределено Пловдив, България
Натоящ адрес на оповестяване и/или публикуване
Автор и основен разработчик
Сходни проекти оповестени или публикувани в интернет
Институции и организации потенциално заинтересовани
Fraud Attempts Investigator
Catergories
Finance, Investigations, Information Technologies, Education, Language Teaching
Aims
To perform a thorough examination of some of the most often used defrauding scheemes, spread via e-mail, and to combine them under one common form. To publish the results at one place on the Internet, and into a printed edition as well, if there is a sufficient interest by the audience.
Object of examination, investigation and description
„419 Advanced Fee Fraud“
Language(s) of announcement, development and publishing
Main: English(announcement and development); Spanish, Portogues, French (development and publishing)
Others: to be decided later
Location
Preferred: undefined
Current address for announcement
Author and main developer
Similar projects announced and/or published on the Internet
Institutions and organizations potentially interested in
Ministries of Internals
Educational organizations
Banks and financial institutions,

Fraud Attempts Investigator
Категория
Финанси, Разследвания, Информационн технологии, Образование, Езиково обучение
Цели
Да извърши задълбочено изследване, на най-често прилаганите методи за измами, разпращани по електонната поща и да ги обедини под една форма. Да публикува резултатите на едно място в интернет, както и в печатен формат, ако има съответния интерес от страна на потребителите.
Подроности в „Отвореното писмо“ на
http://fai.biz.nf/letters/OpenLetter.html
Обект на изследване, разследване и описване
„419 Advanced Fee Fraud“
Език/езици на оповестяване, разработване, публикуване
Основни: Английски, Френски
Други: решението предстои
Местоположение/Седалище на проекта
Предпочитано: Пловдив, България
Натоящ адрес на оповестяване и/или публикуване
Автор и основен разработчик
Сходни проекти оповестени или публикувани в интернет
Институции и организации потенциално заинтересовани


hosted by Biz.nf